1. Administratorem danych osobowych jest TRADE CLICK Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa („Administrator”);
 2. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych mogą skontaktować się Państwo z Inspektorem Ochrony Danych: iod@tradeclick.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia Pani/u odpowiedzi na skierowane do Administratora pytania przy wykorzystaniu formularza kontaktowego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielania osobom zainteresowanym wszelkich informacji dotyczących działalności prowadzonej przez Administratora.
 4. Odbiorcą danych osobowych będzie wyłącznie upoważniony personel administratora oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/u wszelkich informacji.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (Stawki 2,  00-193 Warszawa).
 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości udzielania Pani/u odpowiedzi na zadane pytania i otrzymania interesujących Panią/a informacji.
 9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.